ایمان

ایمان
by Farah Afshari
29-Dec-2010
 

بر کسی

‫چیزی

‫حرفی

‫شعری

‫دل خود می بخشی

‫و بدان می ماند

‫که تقدس را پایانی نیست


‫عشق را این همه پاینده نباید پنداشت

‫عشق را این همه پاینده نباید پنداشت


‫آه

‫بس پنجره ها

‫که چو بگشاییشان

جز به دنیای خموشی نگشایندت چشم

[English translation]


Share/Save/Bookmark

Recently by Farah AfshariCommentsDate
راه
1
Jul 13, 2012
دیدار
1
Jul 07, 2012
سایه های روشن
1
Mar 04, 2012
more from Farah Afshari
 
Farah Afshari

Dear Azadeh  many thanks, a

by Farah Afshari on

Dear Azadeh  many thanks, a very Happy New Year and best wishes for you too.


Azadeh Azad

Very good

by Azadeh Azad on

 Dear Farah,

I very much like the last stanza in the English version:

 

 Ah, so many windows

that open your eyes to none

but a world of silence

 

 Thank you & Happy New Year,

 Azadeh


Farah Afshari

Thank you Francesco, A very

by Farah Afshari on

Thank you Francesco, A very happy new year 2011 to you too.


Sinibaldi

The luminous candle.

by Sinibaldi on

You are a

luminous candle,

your eyes make

a present when

a young bird

escapes in the

light of my

sunshine.

 

Francesco Sinibaldi sends a regard to friends of Iran.

 

Happy New Year.