هواداران عصبانی مُصدق


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Oct-2012
 

اول این ویدیو بهرام مشیری را که میگوید "من امشب عصبانی ام دوستان، قابل تحمل نیست ... " تماشا فرمایید، سپس دو نکته و سئوال تقدیم حضور دموکرات منشتان میشود.

عصبانیت مشیری از کتاب و حرفهای علی میرفطروس درباره شادروان مصدق است که البته بیشتر انشاء سفارشی نویسی است تا تاریخ نگاری. دیگرانی هم از ایندست حرفها زده و کتب مشق کرده اند، عمر استاد جلال متینی دراز باد.

دو نکته:

- واکنش عصبی کنشگران سیاسی/اجتماعی و نداشتن تحمل شنیدن آرای مخالف ولو اینکه دروغ شاخدار باشد با فرهنگ دموکراسی خوانایی ندارد.

- ایندست هواداری از مصدقی که در زمان نخست وزیری تحمل شنیدن شنیع ترین ناروا ها را داشت، نقض غرض است.

اگر واکنش مشیری که دهه هاست در دموکراسی زندگی کرده، از ریزه کاریهای آن بخوبی آگاه و فراتر از آن ، بدون کوچکترین تعارف، ادیب، تاریخ دان، مسلط به فلسفه و آشنا به انواع و اقسام مغلطه، در یک کلام، علامه میباشد، چنین است، آیا مشکل ساختاری است یا تربیتی؟

به عبارت دیگر؛ آیا فرهنگ مدارا از نوع دموکراتیک، با فرهنگ رایج ایران همخوانی دارد و/یا تربیت دیکتاتوری در خانه و بیرون از خانه است که بختک ایرانیان میباشد؟

تبریک

پ.ن به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
areyo barzan

Fred Jaan

by areyo barzan on

The issue here is that the problem with these people is NOT and has NEVER been Dr Mosaddegh himself.

The issue here is the high eager of Mosaddegh-olahis or as I would like to put is the lack of courage on the part of those who are still hiding behind one Dr Mosaddegh so that they DO NOT have to admit their errors on following one Khomeini to the hell that is IRI (and not back yet) without knowing who he was, what he was standing for or even listening to what he was saying.

To these people Mosaddegh have no other value but being a shield protecting them from having to look themselves in the mirror and face up to their errors or god forbids admit their own cock up.

Otherwise they could not care less about Dr Mosaddegh, who he was or what has he done for this country or even what he stood for.

Hell, I even go one further and say that these people have no respect or even care about the TRUTH, and that is a social and cultural disease.

So my friend! Until this problem is addressed and this disease cured, I assure that democracy will remain just a beautiful name on our text books and/or may be a stick that can be used by all political group in order to bash each other over the head

LOL