الحاق دو فروند زیر سطحی و دو فروند هواناو به ناوگان نیروی دریایی
Mehrnews
28-Nov-2012 (one comment)

مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی در منطقه یکم نیروی دریایی در بندرعباس و به آب اندازی دو فروند زیر سطحی کلاس غدیر و عملیاتی شدن این زیر سطحی ها در ناوگان این نیرو و فرمان الحاق دو فروند هوا ناو SRN6 و BH7 برگزارشد.

 

>>>
recommended by Faramarz

Share/Save/Bookmark

 
Faramarz

Looking for Nemo in Persian Gulf!

by Faramarz on

 

 

Two old Shah-era hovercrafts were repaired and put back in the waters, and as for the shallow water subs, the pictures say it all!