بروز 'عوارض' جسمی برای کارکنان یک مرکز هسته‌ای در اصفهان
BBC Persian
27-Nov-2012 (one comment)

به گفته این منبع که خواست هویتش محفوظ بماند، تنفس گاز فلورید هیدروژن در مواردی به بروز مشکلات تنفسی در تعدادی از کارکنان این کارخانه منجر شده است.

>>>
recommended by Faramarz

Share/Save/Bookmark

 
Faramarz

It was just a matter of time

by Faramarz on

 

 

You knew that something like this could happen sooner than later. 

Let's hope that Bushehr never comes on-line while this Regime is in charge.