تحریم دارویی؛ جمهوری اسلامی در رأس مقصران
iranpressnews / مجتبی واحدی
16-Nov-2012 (one comment)

وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در مصاحبه با صدا و سیما اعتراف می کند
که «ارز مربوط به واردات دارو ، در جاهای دیگری مصرف شده» و خبرنگار صدا
وسیمای جمهوری اسلامی هم می گوید که این ارز، صرف واردات خودروهای گرانقیمت
برای از ما بهتران شده است.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
firstdayofmylife

I am not surprised for the

by firstdayofmylife on

I am not surprised to see  IRI's callous disregard for its citizens. The Islamic republic leardership is cesspit full of monsters interested only in lining their own pockets while the rest of the people live in abject poverty.