تبریک به نا مسلمانان ایران به مناسبت اتمام ماه رمضان
Iranpressnews
19-Aug-2012

ر همین جا فرارسیدن روز پایان ماه عذاب و شکنجه برای غیر مسلمانان
ایران را تبریک میگویم. در ایران ماه رمضان برای ایرانیان غیر مسلمان ماهی
پر از شکنجه است و اما در اروپا و آمریکا که محدودیت ایران را ندارند ماهی
است برای کسب درآمد و سود بیشتر برای رستورانهای زنجیره ای مانند مک
دونالند. در این ماه مک دونالند طبق رسم هر ساله شروع به تبلیغ رمضان برای
جلب مسلمانان میکند تا بلکه افطار خود را در این فروشگاه بخورند. به هر حال
تبریک و امیدوارم بره که دیگه بر نگرده.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark