اسمش جام عقل است
Rooz Online / Mehrangiz Kar
23-Jul-2012 (2 comments)

سمش جام زهر نیست. جام عقل است. بنوشیدش، بنوشیدش. بی دلواپسی. از آن گزیری نیست یا اگر هست در شیب تند جنگی نابرابر است. بنوشیدش که زهر نیست، مرگ نیست، زندگی است. ملتی جان به سر شده. تعادل که حکم عقل است از گفتار و رفتار مدیران رخت بر بسته است. یکی می گوید قطعنامه های بین المللی کاغذ پاره است، یکی می گوید ناوگان های امریکا در خلیج فارس آهن پاره است. مردم خسته از لافزنی ها و دزدی ها، می دوند دنبال لقمه ای نان و تکه ای گوشت تا لبخندی بر لبان فرزندشان بنشانند. عقل بر اقدامی که زیانش بیش از منفعت است صحه نمی گذارد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Azarbanoo

Brovo, Dr. Mehrangiz Kar

by Azarbanoo on

for your compassion for IRANians our compatriots.


mahmoudghaffari

well written

by mahmoudghaffari on

well written. good job