شعری ازمحمد جلالی چیمه
عصر نو
12-Jul-2012

من بر آنم حجاب اجباری
بد تر است از هزار بدکاری
هرکه با جور و جبر می کوشد
تا زنان را حجاب درپوشد،
گر فرشته ست یا رسول خداست
کُنش ِ او خلافِ گوهرِ ماست
مرد و زن هردو آدمی زادند
صاحبان حقند و آزادند
حقّ زن در امور ِ انسانی
از سوی مرد نیست ارزانی
حقّ او در نهاد او ساری ست
ضامنش روزگار بیداری ست
خواب کوچید و خلق بیدار است
دست و فکر و اراده درکار است
فصلِ آن روزگار تیره و تار
قاب آویخته ست بر دیوار
سپری شد بساط شب کیشان
کامد آن صبح ِ روشن اندیشان
عصر آزادی است و آسانی
روزگار حقوق انسانی
سختگیری ِ سُنت دیرین
کهن آمد به روزگار نوین
روشنی بر جهان فراگسترد
مرد و زن را حقوق ، یکسان کرد
حق آزادِ جوشش و کوشش/ راست ، چون حق جامه و پوشش
به مساوات ، حق مرد و زنند/ زان که این هردو مرغ یک چمنند
پس حجاب از جهان بر اندازید/ خانه را طرح دیگر انداز... >>>

recommended by Friendly Notes

Share/Save/Bookmark