آمریکا پناهندگی تعدادی از اعضای مجاهدین خلق را می‌پذیرد
بی بی سی
17-May-2012 (one comment)

آمریکا پذیرفته که به تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف بوده‌اند، پناهندگی بدهد.

دانیل فرید، نماینده وزارت خارجه آمریکا در مسائل مربوط به اردوگاه اشرف، در گزارشی که به کنگره آمریکا داد، این خبر را داد و گفت که آمریکا پرونده های بعضی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را یک به یک بررسی می کند و به آنها که شرایط لازم را داشته باشند، پناهندگی می دهد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
long live Iran

Train them in Nevada!!

by long live Iran on

Good for both of them. No they can get first hand training in Nevada  ;)