مالزی از طرح پالایشگاه مایعات گازی ایران کنار کشید
رادیو فردا
16-May-2012

در حالی که هند گفته است در یک سال پیش رو قصد دارد خرید نفت خود از ایران را ۱۱ درصد کاهش دهد، گزارش‌ها حاکی است که همزمان مالزی نیز از طرح توسعه پالایشگاه مایعات گازی پارس پتروفیلد شیراز انصراف داده است.

مالزی ۴۰ درصد از سهام پالایشگاه پتروفیلد پارس را در اختیار دارد. ۴۰ درصد دیگر از سهام این پالایشگاه در اختیار شرکت توسعه صنایع پالایش نفت و مابقی سهام در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری ایران است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark