مجوز راهپيمايي روز کارگر صادر نشد
tabnak.ir
29-Apr-2012

سال 91 پنجمين سالي است كه با مخالفت وزارت كشور، كارگران ايراني از
برگزاري راهپيمايي در يكي از خيابان‌هاي اصلي تهران محروم مي‌شوند

>>>

Share/Save/Bookmark