انسداد سیاسی در ج. اسلامی می تواند ادامه یابد؟
rahetude.com
29-Apr-2012

سرمایه


‌داری بزرگ تجاری و مافیائـی كه متكی به آن در جامعه امروز
ایران شكل گرفته و اکنون لباس نظامی نیز بر تن کرده، با تشدید
مبارزه علیه جنبش مردم، در حقیقت با تغییر ساختار اقتصادی
جامعه مقابله می‌كند.

>>>

Share/Save/Bookmark