روایتی تلخ از «نا» آرامگاه رییس شهربانی دوره مصدق: استخوانش را دور انداختند
baztab.net
27-Apr-2012

ماجرای ناپدید شدن و مرگش خیلی‌ها را شوکه کرد، از جمله دکتر مصدق را که
علاوه بر نسبت سببی که با او داشت آن زمان نخست‌وزیر بود و مقتول یکی از
نزدیک‌ترین یارانش.

>>>

Share/Save/Bookmark