بزرگترین مبلغ علیه نظام شخص آقای خامنه ایست!
pyknet.net
24-Apr-2012 (2 comments)

شما به عنوان رییس دادگاه، دست نشانده دستگاه امنیتی هستی و
دستگاه قضایی اساسا استقلال ندارد، آقای صادق لاریجانی که قاضی
القضات این مملکت است می گوید افتخار می کنم که امر بر و
فرمانبردار رهبری هستم.

>>>

Share/Save/Bookmark

 
jmyt17

بزرگترین مبلغ علیه نظام شخص آقای خامنه ایست!

jmyt17


 Thanks for sharing with us.

Good luck and hope we can bring these drity rats to the justic.


Maryam Hojjat

Brave Man, Damash Garm

by Maryam Hojjat on

I wish him a long life to see FREE IRAN Soon.