پیش به سوی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری
tudehpartyiran.org
22-Apr-2012

به باور ما، در شرایط کنونی تاریخ مصرف سیاست
های انفعالی مانند مماشات با دیکتاتوری و یا الگوبرداری مبتذل از جامعه
کشور های غربی همراه با لازم ملزوم ساختن آزادی به الگوی اقتصادی
نولیبرالیستی، به سر رسیده‌ است.

>>>

Share/Save/Bookmark