چرا جزایر سه گانه مهم هستند +عکس
tabnak.ir
18-Apr-2012 (one comment)

دو كريدور رفت و برگشت طرح تفكيك تردد بين المللي كشتي ها، آنها را از اهميت استراتژيك خاصي برخوردار نموده است.

>>>

Share/Save/Bookmark

 
jmyt17

جزایر مهم

jmyt17


Thanks for sharing information, every Iranian have to know about these Island.

They are belong to Iran-Zamin.