پرواز برای عقب نشینی با یک بال، ناممکن است
rahetudeh.com
16-Apr-2012

مردم ایران امروز بیش از هر زمانی نسبت به این سیاست و نتایج آن آگاهی دارند و نمایندگان آن را در راس حاکمیت می شناسند.

>>>

Share/Save/Bookmark