مذاکرات "اتمی" در امریکا پیش می رود نه در استانبول
pyknet.net
14-Apr-2012

حضور حسن روحانی
با لباس غیر روحانی در اروپا، در تعطیلات نوروزی نیز می تواند
شاخه دیگری از این تلاش ها باشد.

>>>

Share/Save/Bookmark