خودکامه ای، که گیج و ناتوان تسلیم شد!
pyknet.net
14-Apr-2012


ساواك ایران هم، یك ببر كاغذی بود. شاه خیلی اشتباه كرد و
بسیاری از افراد نالایق را اشتباها بر سر كار گمارده بود و
خودش هم خوب می‌دانست كه افراد تعیین شده، اكثرا چندان مناسب
حال و روز مملكت نیستند.

>>>

Share/Save/Bookmark