... وقتی‌ "غذا" را مهار کنیم، ملت‌ها را مهار کرده ایم.
jebhemelli.info / jebhemelli.info
13-Apr-2012

هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا در آخرین مصاحبه خود که در آپارتمانِ شخصی اش با وی انجام شد میگوید*:

آمریکا در حالِ گسترش دام برای روسیه و چین است و دراین استراتژی آخرین میخِ "تابوت"، ایران است. کشوری که هدفِ اصلی‌ اسرائیل است. جنگ میتواند شروع شود. من به پنتاگون گفته بودم که هفت کشورِ خاورِ میانه بدلیل منابع طبیعی آنها باید مهار شوند.(بر آنها مسلط شد) آخرینِ آنها ایران است. برای این استراتژی پنتاگون تقریبا خوب عمل کرده و فقط ایران مانده است. ایران می تواند شرایط را به نفعِ ما رقم بزند. ‌نیرو‌های جوانِ ما آمادگی چنین جنگی را دارند و ما میتوانیم از پس آن بر بیائیم. اگر "نفت" را مهار کنیم، کشور‌ها را مهار کرده ایم و وقتی‌ "غذا" را مهار کنیم، ملت‌ها را مهار کرده ایم.

//gramercyimages.com/blog1/tag/war >>>

recommended by ShirOjan

Share/Save/Bookmark