كشك چي، پشم چي؟! به ما هم مي گويند اپوزيسيون؟!
kayhannews.ir
13-Apr-2012

اكثر اين محافل سياسي
مخالفان نظام در غرب، متاسفانه يا رابطه نزديك با جامعه ايران ندارند كه از
اين دست اقدام ها داشته باشند؛ و يا توانايي عملياتي كار حرفه اي ندارند؛ و
يا اينكه اساسا از استراتژي لازم برخوردار نيستند.

>>>

Share/Save/Bookmark