ماجراي «جزیره ابوموسي » عرق ملي ايرانيان را بر انگیخت
tabnak.ir
13-Apr-2012

در پي انتشار خبر واكنش گستاخانه و خارج از عرف وزير خارجه امارات به سفر
احمدي نژاد و سپس فراخواندن سفير اين كشور از ايران، واكنش مردم از سويي
نشان دهنده خشم و اعتراض نسبت به اين اقدام نابخردانه و از سوي ديگر، حمايت
از توجه بيشتر به وضعيت جزاير سه گانه و تداوم سفرهاي مسئولين به اين
جزاير بود.

>>>

Share/Save/Bookmark