خانم جلسه‌یی‌های شیک‌پوش
mostafazizi.net
13-Apr-2012

دوستان ما که پشت در مسجد المهدی تظاهرات کرده بودند غافل بودند که
بازتولید فرهنگ متحجر مردسالارانه تنها از زبان آن که عمامه‌یی به‌سر دارد و
برفراز منبر نشسته است صورت نمی‌گیرد گاه از زبان خانمی بس شیک‌پوش با
موهای باز و عشوه‌های ناز هم شنیده می‌شود. تحجر و عقب‌مانده‌گی به شکل و
شمایل نیست به مضمون و محتواست.

>>>

Share/Save/Bookmark