چرا باید به کارگران مجوز راهپیمایی داد؟
tabnak.ir
11-Apr-2012

با اصلی مواجه هستیم که نه تنها حق قانونی به شمار می‌آید بلکه لازمه نشاط
اجتماعی – سیاسی محسوب می‌شود و اگر با دید سیاسی به آن نگاه نکنیم، قدرت
خلق فرصتی بی‌نظیر برای بهبود شرایط را هم در خود نهفته دار

>>>

Share/Save/Bookmark