با تمام قوا علیه سیاست نظامی و خطر جنگ
rahetudeh.com
09-Apr-2012

شورا، هر نوع مقایسه و قرینه سازی جمهوری اسلامی با رژیم
شاه را مقایسه‌ای گمراه کننده ارزیابی کرد

و بر این امر تاکید کرد که هنوز ظرفیت های انقلاب 57 در جامعه
وجود و حضور دارد

>>>

Share/Save/Bookmark