با سقوط هر ديكتاتور يك نظام اسلامي متولد مي شود
kayhannews.ir
09-Apr-2012

در خاورميانه برخلاف غرب، دين
و مسجد به هيچ وجه از سياست جدا نيست، به همين جهت هم هست كه در اين مدت
همواره پس از سقوط ديكتاتورها، نظام هاي اسلامي سركار آمده اند.

>>>

Share/Save/Bookmark