احمدی نژاد جنون ندارد بلکه، دیوانه قدرت است!
aayande.wordpress.com / ترجمه رضا نافعی
08-Apr-2012
احمدی نژاد دیوانه نیست. او می خواهد مقام خود را حفظ کند و به همین
دلیل اپوزیسیون را سرکوب کرد: اعتراضات گسترده علیه رژیم خود را سرکوب
خونین کرد و بسیاری از سیاستمداران اپوزیسیون را به زندان فرستاد. >>>

Share/Save/Bookmark