سر رشته بسیاری از فتنه ها در دست این شیخ مو سرخ است
pyknet.net
08-Apr-2012 (one comment)

او حافظ "تورات" است و از
این نظر نیز در میان روحانیون یگانه است!

>>>
Republican جمهوریخواه

فتنه در ایران

Republican جمهوریخواه


The text refers to the photo on the site's home page.


Share/Save/Bookmark