سخنان تند نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه
pyknet.net
08-Apr-2012

ایران میداند که 5+1 هرگز حاضر به مذاکره در بغداد و یا شام
(سوریه) نخواهند شد. آنها با این نوع پیشنهادها کار را مشکل تر
و غیر قابل حل می کنند

>>>

Share/Save/Bookmark