اگر حسن عباسی امام خمینی را درک می‌کرد، چنین حرفهایی نمی‌زد
tabnak.ir
08-Apr-2012

آقای حسن عباسی در دو حوزه دین و فلسفه به ایراد سخن پرداخته‌اند و حال
آنکه ایشان نه در حوزه دین و نه در حوزه فلسفه، هیچ تخصصی ندارد

>>>

Share/Save/Bookmark