حمله نظامی به ایران مقدمه تقسیم ایران است
pyknet.net
08-Apr-2012

من فکر می‌کنم ایران جدی بودن تهدید نظامی را دست کم
گرفته است.

>>>

Share/Save/Bookmark