گفتگوی اختصاصی مهر ایران با دکتر احمد شهید
DORR TV
25-Mar-2012

در پی درخواست سازمانهای فعال در زمینه حقوق بشر از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، روز پنج شنبه، سوم فروردین ۱۳۹۱، شورای حقوق بشر با صدور قطعنامه ای برای یک سال دیگر ماموریت دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تمدید کرد

[The actual interview starts at minute 5]

>>>
recommended by maghshoosh

Share/Save/Bookmark