ما كه گفته بوديم خاتمي نفوذي حكومت است!
kayhannews.com
10-Mar-2012

از آنجا كه گروهك هاي
اپوزيسيون اساسا هويت اجاره اي دارند هجوم بي سابقه و گسترده آنها به خاتمي
و هتاكي هاي بعضا چارپاداري و ركيك عليه او حاكي از آن است كه مديران
بيروني فتنه يعني مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، غير از خاتمي، محور قابل
تكيه ديگري نداشته اند و به همين علت رويگرداني خاتمي براي كانون بيروني
فتنه بسيار سنگين و شكننده بوده است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark