بی آبرویی در روزی که همه تهرانیها نماز بخوانند!
tabnak.ir
08-Mar-2012

وي از تمامي مسئولان خواست تا ساخت مساجد و ترويج علوم قرآني را در سرلوحه کارهاي فرهنگي خود قرار دهند.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark