تحریف سخنان اصغرفرهادی درمراسم اسکارتوسط خبرگزاری سپاه پاسداران
العربیه
27-Feb-2012 (2 comments)

خبرگزاری نزدیک سپاه پاسداران ایران نوشته که فرهادی در ادامه گفته است: "من با افتخار و غرور این جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم می کنم. مردمی که علیرغم تمام دشمنی ها و تنش هایی که طی ماه های اخیر بر سر برنامه هسته ای ایران میان غرب و یاران به وجود آمده، برای تمام فرهنگ ها و تمدن ها ارزش قائلند."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
jmyt17

Shepahe Khar Budan

by jmyt17 on

What do you respect to hear from these JERK.

Bunche of dirt in our home land.

Look at their face and their style, to me look like a PIG.

 


azadi5

you mean Sepah has lied? No way

by azadi5 on

How dare you imply that such noble and trust worthy sources such as Fars News and Sepah are telling lies. That's not possible, they will go to hell if they do so :)