آيا حماس دچار تغيير شده است؟
tabnak.ir
09-Feb-2012

سؤال اينست كه آيا سران حماس قصد دارند اين جنبش را از جبهه مبارزه به جبهه سياست بكشانند؟

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark