ایران از موضع 'برخی اعضای اوپک' در برابر تحریم نفت این کشور انتقاد کرد
بی بی سی
03-Feb-2012 (4 comments)

منابع خبری ایرانی می گویند که مقام های رسمی این کشور در نامه ای به رئیس دوره ای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) به سیاست های آن سازمان در برابر تحریم های نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا اعتراض کرده است.

عربستان در واکنش به نگرانی برخی از کشورها از پیامدهای تحریم نفتی ایران و تاثیر آن بر قیمت جهانی نفت گفته بود که می تواند به آسانی ظرفیت تولید نفت خام خود را تا ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

حدد یک ماه پیش از تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت، اوپک، در مورد تعیین سقفی جدید برای تولید نفت خام توافق کردند که حدود روزانه ۶ میلیون بشکه بالاتر از سقف قبلی بود.

رستم قاسمی، وزیر نفت ایران که ریاست دوره ای اوپک را در آن جلسه از ایران به عراق واگذار کرده بود، از جمله موافقان افزایش صادرات اوپک بود.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

پندارنیک

Abarmard


You said: "I wish we could have an informed blogger on this site to get us educated on this technical subject"

 

Dear friend, you know the technical subject means political environment. The reality is very well defined, pushed, expressed to all of Iranians that Iran cannot be an independent country. The West will do all that it can to make sure of that. However if you wish a blog, I can arrange to write one.

 

Saudi Arabia is one of the true axes of evil in this balanced equation and I am happy that Iran is way ahead of Arab puppets in developing nuclear technology. It's shocking the world how Iran is advancing and it is truly faster than speed of comprehension for many inside or out of Iran.

 


vildemose

Iran gives up 64% of her

by vildemose on

Iran gives up 64% of her oil, in exchange for Russian support in the face of domestic and foreign opposition

CNN via GreenCorrespondents.com / Green Experts of Iran (GEI)

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.


G. Rahmanian

Ahmadinejad could be it!

by G. Rahmanian on

Ahmadinejad once claimed IR could sell Iran's oil for 5 dollars per barrel and still make huge profits.


پندارنیک

On oil.......

by پندارنیک on

I wish we could have an informed blogger on this site to get us educated on this technical subject..............One thing that I've been told is the ever-rising cost of extraction for the Saudis.........they have to inject so much water to get the oil out..........