زنان مصري، پليس اخلاقی را با چوب زدند
تغيير برای برابری / roshangari
13-Jan-2012
اما هنگامي‌که اين افراطيون در هفته گذشته به يک سالن
زيبايی در شهر دلتای نيل هجوم بردند و به زنان داخل سالن دستور دادند يا
آن‌چه را درحال انجامش بودند متوقف کنند يا مورد تنبيه بدنی قرار گيرند،
زنان با فرود آوردن چوب‌هايشان برآنها به ايشان پاسخ دادند و آنها را به
خيابان و جلوی چشم جمعيت متعجب مشغول تماشا راندند >>>
recommended by Hooshang Tarreh-Gol

Share/Save/Bookmark