شيوه زندانبانی ايران در دنيا منحصربه فرد است
YJC
24-Dec-2011 (one comment)
غلامحسين اسماعيلي شيوه زندانباني در زندان هاي ايران را در دنيا منحصر به
فرد دانست و افزود: در كشورهاي مختلف دنيا، زندانباني در زندان ها توسط
پليس، وزارت دادگستري و يا مجموعه قضايي اداره مي‌شود.


غلامحسين اسماعيلي، رييس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كل كشور در

گفتگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي- قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره آمار
زندانيان مهريه در زندان هاي كشور گفت: بالغ بر 3 هزار نفر در زندان‌هاي
كشور به دليل عدم توانايي پرداخت مهريه همسرانشان،وجود دارند.

وي در
ادامه با بيان اينكه زندانيان مهريه جزء مجرمان جرايم غيرعمد و بزهكار
جامعه تلقي نمي شوند، افزود: زندانيان مهريه بدهكاراني هستند كه به دليل
عدم امكان اداي ديون خود و برابر با احكام صادره از مراجع قضايي به زندان
معرفي شده اند.

اين مسئول عالي قضايي به عوامل مؤثر در كاهش ورود به
زندان هاي كشور اشاره كرد و ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Another link

by IranFirst on

 //www.digarban.com/node/3803