شاهزاده رضا پهلوی خواستار محاکمۀ رهبر ایران شد
Manoto 1, London
15-Dec-2011 (2 comments)

شاهزادۀ رضا پهلوی با انتشار فراخوانی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که رهبر جمهوری اسلامی ایران را به اتهام جنایات علیه بشریت از سوی دیوان بین المللی لاهه محاکمه کند. فیگارو، روزنامۀ بزرگ صبح پاریس، به همین مناسبت با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه ای انجام داده است که در توضیح این اقدام خود گفته است : هدف از این ابتکار این است که رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالیترین مقام تصمیم گیرنده در ایران در زمانی که حقوق بشر به مسأله ای اساسی تبدیل شده در موقعیت مسئول نهایی قرار بگیرد. شا وی در توضیح اینکه چرا شورای امنیت سازمان ملل باید شکایت از رهبر جمهوری اسلامی را به دیوان بین المللی منتقل کند، گفته است : به این دلیل که ایران امضاکنندۀ معاهدۀ رُم نیست که ناظر بر تأسیس دیوان بین المللی بوده است. به همین دلیل باید رویه ای را انتخاب کرد که در مورد قذافی به کار گرفته شد. شاهزاده رضا پهلوی در ادامۀ سخن گفته است ک... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
Rea

RP's key statement, imho

by Rea on

"Des sanctions ont été prises à propos du dossier nucléaire mais, pour nous Iraniens, ce sont les droits de l'homme qui sont le sujet central."

Unfortunately, am not sure the West has the same priorities.


Darius Kadivar

RP II's Full Interview in Le Figaro today

by Darius Kadivar on