از بگلوها تا آجرلوها: داستان سقوط ایران!
gooya news / احمد وحدت خواه
12-Dec-2011

از بازیهای عجیب روزگار و تاریخ ما هم یکی این شده است که امروز طبقه کارگر و زحمتکش ایرانی باید با طبقات مرفه و میانی کشور به یک اتحاد مبارزاتی برسد تا بتواند ایران را از شر نکبت حکومت خرده بورژوازی مذهبی حاکم خلاص کند»!

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark