حمله به سفارت، با کدام انگیزه و کدام نتیجه؟
Deutsche Welle Persian / Maryam Ansari
02-Dec-2011

حمله به سفارت بریتانیا موجی از پیامدهای ناگوار برای ایران دارد. پیامدهایی که رهبران ایران پیشاپیش به آن‌ها واقف بودند. این حمله با چه انگیزه‌ای طراحی شد و چرا عواقب آن به جان خریده می‌شود؟ نظر تحلیلگران در این باره.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark