«تحريم می تواند به يک واکنش ملی گرايانه منجر شود»
radiofarda.com
23-Nov-2011 (one comment)

بايد بگويم که به نظر من اين تحريم‌ها نه تنها دولت ايران بلکه مردم ايران را نيز هدف قرار داده است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark

 
Parham

As much as Radio Farda and

by Parham on

As much as Radio Farda and its biased journalists are trying to push the IR/"reformist" agenda, the people are giving them the answers they need, and I love that! Just read the comments below the piece...
I think Radio Farda is the weakest, most insignificant and most mediocre piece of foreign media that exists for Iran.