آمریکا میان تحریم های جدید یا حملۀ نظامی علیه ایران
Radio France / ناصر اعتمادی
12-Nov-2011 (one comment)
کارشناسان آمریکایی معتقدند که دولت
آمریکا در نظر دارد که صادرات نفت خام ایران و همچنین بانک مرکزی این کشور
را هدف تحریم قرار دهد. اما، دولت آمریکا در عین حال نیک می داند که به
دلیل بحران مالی در اروپا و تاثیر چنین تصمیم هایی بر بازار جهانی نفت، به
سختی میتواند این تحریم ها را در صحنۀ بین المللی به اجرا بگذارد. به همین
خاطر برخی کارشناسان معتقدند که عدم اجرای کارآمد تحریم های جدید علیه
ایران در نهایت راه مداخلۀ نظامی را هموار می سازد.

کارشناسان آمریکایی معتقدند که به دلیل بحران مالی در اروپا اعمال مجازات
های جدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران احتمالاً با مشکل روبرو خواهد
شد و به همین خاطر دولت آمریکا ناگزیر است میان مداخلۀ نظامی و سیاست منزوی
کردن جمهوری اسلامی ایران یکی را برگزیند.
دولت های آمریکا و اروپا در نظر دارند که علاوه بر صادرات نفت خام ایران،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Link

by IranFirst on

 

If the link is not re-directing correctly, please try the following direct link to the article

//www.persian.rfi.fr/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C...