غرویان: احمدی نژاد آخرین رییس جمهور ایران است
Jonbesh-e Rah-e Sabz
24-Oct-2011

غرویان "اصطکاک بین دولت احمدی نژاد و مجلس" را "علت مهمی" در طرح این بحث از سوی رهبر جمهوری اسلامی می داند و می گوید: "در محافل روحانی و حوزوی، تا جایی که من خبر دارم، استقبال زیادی از این بحث مقام معظم رهبری صورت گرفته است."
وی معتقد است: "کم هزینه شدن انتخابات و افزایش وحدت دولت و مجلس دلایل اصلی استقبال روحانیان از این بحث است."
غرویان همچنین می گوید: "بالاخره خود مقام معظم رهبری تئوری پرداز هستند و این بحث را مطرح کرده اند تا صاحبنظران هم درباره آن فکر کنند، وارد جزئیات آن شوند و موافقین و مخالفین آرای خود را مطرح کنند تا این ایده پخته تر شود."
وی در پایان تاکید می کند که "بعد از آقای احمدی نژاد، ما شاهد نظام پارلمانی خواهیم بود."

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark