دکتر مهرداد مشایخی درگذشت
Akhbare Rooz
05-Oct-2011 (2 comments)

اخبار روز: سازمان جمهوری خواهان ایران از درگذشت مهرداد مشایخی خبر داده است. مهرداد مشایخی در روز پنجم اکتبر در واشنگتن زندگی را بدرود گفته است. وی از روشنفکران آزادی خواه کشور بود که در تاسیس اتحاد جمهوری خواهان ایران نقش موثری ایفا نمود و سپس با جدایی از این تشکل، همراه با عده ای دیگر از همفکران خود سازمان جمهوری خواهان ایران را بنیاد نهاد.
دکتر مهرداد مشایخی از نویسندگان همکار «اخبار روز» بود. وی انتشار مقالات خود در اخبار روز را از سال 1378 آغاز کرد. برای آشنایی با نظرات او می توان به آدرس زیر مراجعه کرد:
www.akhbar-rooz.com
اخبار روز درگذشت دکتر مهرداد مشایخی را به خانواده، دوستان و همرزمان وی تسلیت می گوید.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

Condolences ...

by Darius Kadivar on


Mort Gilani

Very Sad to Hear This News

by Mort Gilani on

When I think of Iranian political analysts I admire, his name comes to mind.  I hope Iranians will long remember his valor.  May he rest in peace.