ویدیو توحش بعثی های سوریه
YouTube
04-Sep-2011

در سرکوب وحشیانه مردم غیر مسلح سوریه؛  وحوش بعثی از وحوش اسلامیست در ایران کپی برداری میکنند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark