سیمین بهبهانی: زبان فارسی را نمی‌شود اخته کرد
رادیو فردا / الهه روانشاد
18-Aug-2011 (one comment)
 • به اعتقاد شما در آغوش کشیدن جنازه خسرو توسط شیرین چه مانع دینی و شرعی دارد؟

 • در این مملکتی که بچه کوچک و بیچاره را به زندان می‌برند و به او تجاوز می‌کنند ، امیدوارم این مسائل دروغ باشد اما ما هم بارها شنیده‌ایم. کسانی که می‌توانند به یک موجود پاک و ظریف و معصوم تجاوز کنند، آیا ممکن نیست که قضاوت کنند که در آغوش کشیدن جسد یک مرده می‌تواند لذت بخش باشد؟

  گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من / آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.
  ما فریادها کرده‌ایم و به جایی نرسیده‌ایم. متاسفانه بزرگان ادب ما زبان به کام گرفته و خاموشند و چیزی نمی‌گویند و من نمی‌دانم در آخر این وضعیت به کجا خواهد رسید.

  استادان ما برای جابه‌جایی یک کلمه یقه‌شان را جر می‌دادند، ولی حالا برای برداشتن یک سطر و یک ستون یا یک بخش از آثار قدما ، ما بایستی بنشینیم و تماشا  کنیم.

   

   

  >>>
  recommended by Fred

  Share/Save/Bookmark

   
  Tavana

  ----

  by Tavana on

  زبان شیرین فارسی را نتوان اخته کرد
  لیک دکان سیمین را میتوان تخته کرد