شاپور بختیار؛ اصلاح طلب واقعی؟
bbc persian / افشین مبصر
08-Aug-2011 (one comment)

سی و سه سال پیش که تب انقلاب سراسر ایران را فراگرفته بود و کسانی که عمر خود را صرف مبارزه برای دستیابی به آزادی و دموکراسی کرده بودند تنها راه نجات را در انقلاب می‌دیدند و آنهایی هم که انقلاب را چاره دردها و مشکلات کشور و ملت نمی‌دانستند، عافیت خویش را در ساکت ماندن دیده بودند، تنها یک صدا بود که هموطنان خود را از عواقب خشونت و براندازی برحذر می‌داشت.

>>>
Darius Kadivar

Bakhtiar The First Reformist ?

by Darius Kadivar onShare/Save/Bookmark