شریعتی، زمینه ساز فکری استبداد مذهبی
ماهنامه سربازان ارگان جنبش نظاميان وطن پرست ايران / کوروش از تهران
12-Jul-2011 (2 comments)

نسل ها» از نقد همه جانبه اندیشه های او جلوگیری کنند.

تفکر شریعتی یکی از ویرانگرترین تفکرات در جامعه روشنفکری ایران به شمار می رود و دارای انحرافات مهلک برای رشد اندیشه سیاسی در ایران بود. شریعتی با ساختن یک تصویر دروغین، جعلی  و در عین حال جذاب از اسلام و مذهب شیعه خسارت های عمده ای به جریانات فکری در ایران وارد ساخت و بخش زیادی از هم نسلان خود را به انحراف و تباهی فکری کشاند و نسل های بعدی را نیز اسیر حکومت مذهبی نمود.

شریعتی به دروغ، یکی از اهداف اسلام را آزادی معرفی می کرد در حالی که نه اسلام و اساسا نه هیچ دین دیگری، بر خلاف ادعاهایشان، هیچگاه پایه گذار آزادی و عدالت نبوده است. شریعتی با برداشت ایدئولوژیک و سطحی از تاریخ اسلام سعی داشت از شخصیت های مذهبی صدر اسلام  مانند ابوذر ... >>>

recommended by David ET

Share/Save/Bookmark

 
MM

Give it up David - a little late

by MM on

Many of us have been calling for the Iranian opposition to unite in order to fight against IRI terror, but nada.  And, look how everyone's saliva is running at the prospect of MKO taking over Iran.

I hope everyone sends a plack to the prisoners in Ashraf with the words of Tom Ridge: "MEK stands for life, liberty and pursuit of happiness"! 

You make up your bed, now sleep in it.


Arthimis

"هم چنان که

Arthimis


"هم چنان که ثابت گردید پدیده «انسان کامل» شریعتی (با شباهت کامل به «انسان والا»ی مارکسیست- لنینیست ها و «اَبَرانسان» نازی ها) وجود خارجی ندارد و حاکم اسلامی یک مستبد تمام عیار است.

نقد مستمر اندیشه های خطرناک و نظرات التقاطی و مغشوش شریعتی در حال حاضر نیز بسیار ضروری است زیرا هنوز آبشخور فکری بسیاری از اصلاح طلبان است.اندیشه شریعتی  نه فقط درمانی برای دردهای جامعه ایران نشد بلکه مشکلات و دردهای جدیدی را به آن

افزود."

Agree 100%. Great read, Thank you...